PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
Số: 3535 /BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực
Công văn số: 791/HD-BGDĐT hướng dẫn Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
V/v chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2021- 2022
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học học kì II năm học 2021- 2022
V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tiểu học 2021- 2022
Kết quả thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2020-2021 vòng thi cấp huyện, môn thi Toán- Tiếng Anh 5
Công văn ủng hộ Covid 19 năm 2021
Công văn chăm lo tết 2021
Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy chế bối dưỡng thường xuyên giáo viên, Cán bộ quản lý...
Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học...
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học...
12345678910...
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy (Tục ngữ Việt Nam)