PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 1 TXDC-0001 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
2 2 TXDC-0002 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
3 3 TXDC-0003 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
4 4 TXDC-0004 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
5 5 TXDC-0005 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
6 6 TXDC-0006 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
7 7 TXDC-0007 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
8 8 TXDC-0008 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
9 9 TXDC-0009 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
10 10 TXDC-0010 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
11 11 TXDC-0011 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
12 12 TXDC-0012 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
13 13 TXDC-0013 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
14 14 TXDC-0014 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
15 15 TXDC-0015 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
16 16 TXDC-0016 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
17 17 TXDC-0017 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
18 18 TXDC-0018 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
19 19 TXDC-0019 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
20 20 TXDC-0020 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
21 21 TXDC-0021 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
22 22 TXDC-0022 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
23 23 TXDC-0023 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
24 24 TXDC-0024 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
25 25 TXDC-0025 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
26 26 TXDC-0026 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
27 27 TXDC-0027 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
28 28 TXDC-0028 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
29 29 TXDC-0029 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
30 30 TXDC-0030 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
31 31 TXDC-0031 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
32 32 TXDC-0032 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5
33 33 TXDC-0033 Bộ thí nghiệm phân loại tơ sợi Dụng cụ thí nghiệm5