PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng 23/04/2022 [HyperLink19]
2 Số: 3535 /BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực 23/04/2022 [HyperLink19]
3 Công văn số: 791/HD-BGDĐT hướng dẫn Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông 23/04/2022 [HyperLink19]
4 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 23/04/2022 [HyperLink19]
5 V/v chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2021- 2022 21/01/2022 [HyperLink19]
6 V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học học kì II năm học 2021- 2022 21/01/2022 [HyperLink19]
7 V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tiểu học 2021- 2022 21/01/2022 [HyperLink19]
8 Kết quả thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2020-2021 vòng thi cấp huyện, môn thi Toán- Tiếng Anh 5 26/03/2021 [HyperLink19]
9 Công văn ủng hộ Covid 19 năm 2021 25/02/2021 [HyperLink19]
10 Công văn chăm lo tết 2021 25/02/2021 [HyperLink19]
11 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy chế bối dưỡng thường xuyên giáo viên, Cán bộ quản lý... 17/11/2020 [HyperLink19]
12 Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
13 Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
14 Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học... 17/11/2020 [HyperLink19]
15 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học... 17/11/2020 [HyperLink19]
16 Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH 17/11/2020 [HyperLink19]
17 Chỉ thị số 16/CT-TTg V/v đẩy mạnh thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
18 Công văn 1451/SGDĐT-GDTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
19 Công văn 3977/BGDĐT-GDTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
20 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non, giáo viên dạy giỏi,giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
    
12345678910